Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Závaznost obchodních podmínek

1.1. Každá kupní smlouva (dále rovněž „smlouva“), která bude uzavřena se společností Jakub Kokeš CZ, s.r.o., se sídlem Liberec V – Kristiánov, Frimlova 342/35, PSČ 460 05, IČ: 273 38 002, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce č. 24990 jako prodávajícím (dále rovněž „prodávající“) s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále rovněž „kupující“) se bude řídit těmito obchodními podmínkami (dále rovněž „podmínky“ nebo „OP”), pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

1.2. Podmínky jsou vydávány v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění platných právních předpisů, upravují základní podmínky kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace v kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně.

2.2. Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb.

3. Uzavírání kupních smluv

3.1. Kupní smlouva se uzavírá ústně či písemně. Písemná kupní smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou za kupujícího jednat. Oprávněnou osobou je jakákoliv osoba, která je oprávněna za kupujícího ve věci nákupu zboží jednat či osoba oprávněná převzít za kupujícího zboží. Písemná forma je také dodržena, je-li kupní smlouva uzavřena formou elektronické (emailové) komunikace, telefaxem, prostřednictvím datové schránky či datové zprávy s elektronickým podpisem. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být uzavírány také na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího by měla obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrovaný jako plátce DPH),

c) druh produktu (zboží), které jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího,

d) množství požadovaných kusů produktů,

e) místo a termín dodání,

f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží,

g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího.

3.2. Na základě údajů uvedených v objednávce, prodávající vystaví kupujícímu kupní smlouvu, která je pak uzavřena okamžikem podpisu této smlouvy prodávajícím a kupujícím.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví

4.1. Místem dodání zboží je místo určené ve smlouvě, nebude-li místo dodání ve smlouvě určeno, je místem dodání sídlo kupujícího.

4.2. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího nebo jím zajištěného dopravce pouze kupující (nebo osoba oprávněná za kupujícího v této věci jednat) a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. Osoba oprávněná za kupujícího jednat je povinna prodávajícímu na jeho výslovnou žádost prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.).

4.3. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení.

4.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží.

4.5. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění tohoto zboží a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odebraného zboží dle ceníku prodávajícího, platného v okamžiku uzavření kupní smlouvy, a to zejména bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího nebo v hotovosti. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Prodávající neodpovídá za případné tiskové chyby v ceníku a cena za zboží bude v takovém případě stanovena na základě běžné ceny za dané zboží stanovené prodávajícím.

5.2. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě a v měně stanovené prodávajícím na faktuře. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Není–li písemně dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.

5.4. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve sjednané měně, přičemž kupní cena zboží je kalkulována devizovým kurzem dané měny platným k datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury ke změně kurzu (ČNB) Kč vůči sjednané měně o více než 5 % vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, může být ve stejném poměru prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena. V případě, že v kupní smlouvě je uvedená kupní cena v cizí měně, může prodávající vystavit fakturu kupujícímu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně, sjednaná v kupní smlouvě, bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury a v takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky

6.1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se v plné výši náhrady škody.

6.2. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje.

6.3. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 10 dnů.

6.4. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů.

6.5. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne.

6.6. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s výše uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny.

6.7. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na soudní i mimosoudní vymáhání dlužných částek a náklady s tím související, včetně nákladů právního zastoupení.

6.8. V případě úhrady kupní ceny kupujícím v hotovosti, je prodávající oprávněn poskytnout kupujícímu slevu až ve výši 5 % z ceníkové ceny zboží, stanovené prodávajícím.

6.9. Splatnost faktury bude činit maximálně 30 dnů od data jejího vystavení. Pro případ uhrazení faktury v její splatnosti má prodávající právo poskytnout při dalším nákupu kupujícímu slevu na cenu zboží, a to ve výši stanovené prodávajícím. Pro případ, že by kupující chtěl delší splatnost faktury, zavazuje se uzavřít s prodávajícím rámcovou kupní smlouvu.

6.10. Pro případ, že kupující nezaplatí fakturu ve lhůtě její splatnosti, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši v rozmezí 6 % p.a. z dlužné částky až 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že konkrétní výši úroku z prodlení určí v takto stanoveném rozmezí prodávající.

6.11. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury nemá prodávající právo poskytnout kupujícímu slevu na zakoupené zboží, a toto omezení trvá až do zaplacení celé dlužné částky za veškeré odebrané zboží prodávajícímu.

6.12. Pro případ, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury déle jak 90 dnů, není prodávající oprávněn dodat kupujícímu zboží na fakturu a kupující je povinen hradit za odebrané zboží v hotovosti. V případě takového prodlení bude právní vymáhání pohledávky předáno advokátní kanceláři, což však nebrání možnosti předání pohledávky k jejímu vymáhání již první den prodlení kupujícího.

6.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným oznámením. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem nebo po částech. Kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

7.2. Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku, kdy si kupující zboží převzal od prodávajícího. Zboží je také dodáno jeho odesláním k poštovní či jiné obdobné přepravě či jeho předáním prvnímu dopravci. Dokladem o dodání zboží je obvykle dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo dodáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě.

7.3. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.

7.4. Prodávající je oprávněn od kupujícího zpětně odkoupit zboží, jež mu prodal s tím, že v takovém případě musí být zboží originálně zabaleno, čisté, a spočítané. Toto právo může prodávající využít jen po dobu 3 měsíců od okamžiku, kdy u něj bylo zboží kupujícím zakoupeno.

8. Odpovědnost za vady a škodu, záruka za jakost

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

8.2. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů poté, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při první prohlídce zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.

8.3. Prodávající má právo volby nároku z vad zboží.

8.4. Kupující se v souladu s ustanovením § 386 obchodního zákoníku vzdává práva na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti ze strany prodávajícího, což však neplatí pro škodu způsobenou úmyslně.

8.5. Zaplacením smluvní pokuty či jiné smluvní sankce hrazené prodávajícím kupujícímu zaniká nárok kupujícího na náhradu škody.

8.6. Prodávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami.

8.7. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.

9.2. Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

9.3. Právní úkony, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

9.4. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, rozhodčím řízení a náhradě škody.

9.6. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný z řad advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5 % + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

9.8. Písemnost zaslaná doporučenou zásilkou na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě se považuje za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky adresátovi, a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště, a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti na poště nedozví.

9.9. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu z kupní smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

9.10. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízených služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele.

9.11. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2013

Potřebujete poradit?

Pro upřesnění správného řešení pro Váš dům kontaktujte odborného konzultanta